Zorgboerderij Buiten Gewoon begeleidt deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Buiten Gewoon
Groene Velden 36
8211 BA  Lelystad
0320-223366
www.buitengewoonlelystad.nl
buitengewoonlelystad@gmail.com

Functionaris voor de gegevensbescherming: Mw. B. Bekius

Welke gegevens bewaren wij?
Van elke deelnemer wordt een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en naam van de huisarts. Ook wordt het indicatiebesluit, het begeleidingsplan en door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten bijgevoegd. Wij noteren wie de verzorger/vertegenwoordiger is van de deelnemer. Wanneer van belang, is bijvoorbeeld informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.

Waarvoor hebben wij persoonsgegevens nodig?
Met alle informatie die wij hebben kunnen wij deelnemers zo optimaal mogelijk dagbesteding bieden, begeleiden en eventueel bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk.

Wij gebruiken de gegevens voor:

–      uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.

–      de zorg voor kwalitatief goede dagbesteding.

–      behandelen van vragen en klachten.

–      facturering.

–      onze wettelijke verplichtingen als zorgverlener.

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens?
Wij vinden het belangrijk dat de persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van de persoonsgegevens. Daarom heeft Buiten Gewoon passende beveiligingsmaatregelen genomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beveiligende ICT maatregelen.

Toegang tot gegevens:
Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard, dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor het personeel van Buiten Gewoon. Alleen deze personen mogen de persoonsgegevens van de deelnemers wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.

Geheimhoudingsplicht:
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze deelnemers, is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens. Wettelijk moeten wij de dossiers 15 jaar bewaren.

Toestemming geven:
Door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt toestemming gegeven om de gegevens te bewaren in het persoonsdossier. Na overleg met B. Bekius of J. van der Toorn kan deze informatie desgewenst verwijderd worden.

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer en zijn persoonlijk begeleider/ouder.

Rechten van deelnemers:
Deelnemers hebben het recht om een verzoek te doen tot inzage van hun persoonsgegevens en dossier. Dit dossier is ten alle tijden in te zien door de deelnemer zelf en uitsluitend door de eindverantwoordelijke, die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft. Dit zal altijd moeten gebeuren in het bijzijn van B. Bekius of J. van der Toorn.

Indien daaruit onjuistheden blijken mogen zij verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan worden aangeven bij B. Bekius of J. van der Toorn.

Ook kan Buiten Gewoon verzocht worden om overdracht van de persoonsgegevens of kan er bezwaar aangetekend worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u sturen naar B. Bekius. (Zie eerder genoemde contactgegevens.)

Als een deelnemer een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens door Buiten Gewoon, dan kan dit kenbaar gemaakt worden. Mocht de deelnemer er niet uitkomen samen met Buiten Gewoon, dan heeft de deelnemer het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy en digitale media:
Beeld- en geluidsmateriaal waar de deelnemer herkenbaar op staat wordt alleen gebruikt voor folders, websites, presentaties, Facebook, e.d. wanneer de deelnemer en zijn persoonlijk begeleider/ouder hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. Buiten Gewoon zal daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Bij het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt dit vastgelegd.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-9-2021.
Buiten Gewoon kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.